Technische Daten

FlamLINE 20

A Bau-Längsbewegungen   (max. ±20 mm)

B Bau-Querbewegungen     (max. ±10 mm)

C Bau-Vertikalbewegungen (max. ±15 mm)

 

FlamLINE 40

A Bau-Längsbewegungen   (max. ±40 mm)

B Bau-Querbewegungen     (max. ±20 mm)

C Bau-Vertikalbewegungen (max. ±30 mm)

 

FlamLINE 100

A Bau-Längsbewegungen   (max. ± 100 mm)

B Bau-Querbewegungen     (max. ±  50 mm)

                                                                 C Bau-Vertikalbewegungen (max. ±  75 mm)

 

                                                                           FlamLINE 240

                                                                 A Bau-Längsbewegungen   (max. ±240 mm)

                                                                 B Bau-Querbewegungen     (max. ±120 mm)

                                                                 C Bau-Vertikalbewegungen (max. ±180 mm)Maßbilder